ALGEMENE INFORMATIE

Bestuursleden

Voorzitter

B. van der Zee
Van Heemstrastrjitte 13
8561 GA Balk
Tel: 0514-603415

Secretaris

F. Boersma – Bokma
Van Heemstrastrjitte 12
8561 GB Balk
Tel: 0514-603263

Penningmeester

S. Falkena
Julianastraat 24
8561 AJ Balk
Tel: 0514-603417

Bestuurslid

A. Kingma
Lubertus van Beekstrjitte 16
8561 GJ Balk
Tel: 06-52550447

Bestuurslid

W.H. van der Heide
Willem Barentszstraat 2
8561 CN Balk
Tel: 06-44380718

Bestuurslid / Webmaster

S.G. Mollema
De Weind 60
8561 JB Balk
Tel: 06-43213738

Statuten

De Statuten zijn opgemaakt door notaris G. Vellinga te Sneek en ter goedkeuring aangeboden in de algemene ledenvergadering van 13 april 2022.  De statuten zijn in deze vergadering goedgekeurd. Op onderstaande weblink kunt u de statuten downloaden. 

Download de statuten

Huishoudelijk regelement

Artikel 1: Vaststelling contributie 

Op voorstel van het bestuur wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw contributiebetaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verenigingsfolder
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Eventuele andere zaken die voor de vereniging van nut kunnen zijn
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
 7. Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk
 8. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit

Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk” gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties
 2. Member Control: voor ledenadministratie
 3. E-mailprogramma (diverse kan per bestuurslid verschillen)
 4. Boekhoudprogramma: voor financiële administratie (Banana)
 5. E-mailmarketingprogramma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden (Joomla, ACYmailing)
 6. Eventuele andere programma’s die voor de vereniging van nut kunnen zijn

Hoelang we gegevens bewaren:

 1. Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

 1. Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 1. Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delaatsteeerbalk.nl 

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze LINK

Hoe wij persoongegevens beveiligen:

 1. Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de voorzitter. U kunt deze gegevens van de voorzitter vinden op onze website.

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer?

Het woord vereniging geeft aan dat het om een lidmaatschap gaat. Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk. Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken.

Wat is het voordeel van lid zijn van een begrafenisvereniging?

De kosten van de vereniging zijn laag, omdat het voor een deel gaat om een vrijwilligersorganisatie met eigen voorzieningen.
Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie, waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningenpakket dat leden ervoor terugkrijgen. 

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?

Je bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is altijd welkom. Die bijdrage kan zeer divers zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bestuurlijke taak op je nemen. Neem voor meer informatie contact op met onze vereniging.

Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?

Ja, dat kan.

Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?

Ja, dat kan. Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dat kan via  het contactformulier of telefonisch bij de secretaris: 0514-603263.Ik heb al een begrafenis-/uitvaartverzekering. 

Is lidmaatschap van een begrafenisvereniging toch verstandig?

Dat is afhankelijk van je begrafenisverzekering. Als je een verzekering hebt met een uit te keren bedrag, dan is het de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Heb je een verzekering waarbij de begrafenis of crematie geregeld wordt, dan hangt het ervan af of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kun je stellen aan de penningmeester, telefoon 0514-603417. Sommige landelijke uitvaartverzekeringen hebben in hun polis opgenomen dat de opbaring bij voorkeur plaatsvindt in hun eigen mortuarium. Als daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt er vaak een minimale financiële bijdrage gedaan.

Moet ik me (naast lidmaatschap van de begrafenisvereniging) bijverzekeren?

Er kunnen kosten zijn die buiten het ‘pakket’ van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging vallen. Dat is afhankelijk van hoe je de begrafenis of crematie invult. Bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door de keuze van de grafsteen, het type graf of advertentiekosten (in landelijke dagbladen). Bijkomende kosten bedragen ongeveer tussen de € 1.500 en € 6.000. Je zou aanvullend een begrafenisverzekering kunnen nemen die een bedrag uitkeert bij overlijden. Wij adviseren je voordat je een verzekering afsluit, voor informatie contact op te nemen met Froukje Boersma-Bokma van ons bestuur. Haar telefoonnummer is 0514-603263.

Als ik bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan betalen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering nodig?


Sluit je een uitvaartverzekering, dan weet je zeker dat jouw nabestaanden niet voor onvoorziene gebeurtenissen komen te staan. Zij hoeven zich niet te bekommeren om de kosten.

Kost een crematie meer dan een begrafenis?


Over het algemeen niet. Bij een crematie heb je immers de vaak hoge kosten van een graf niet. Maar ook bij een crematie zijn er de kosten van een kist, de opbaring, de kerkdienst, het condoleancebezoek, rouwkaarten, advertenties, de urn, asverstrooiing enz. In beide gevallen hangen de kosten natuurlijk af van jouw persoonlijke wensen.

Kunnen mijn kinderen ook lid worden?


Ja, zie  artikel 3 van de statuten

Ik word 18 jaar. Kan ik ook lid blijven als ik elders ga wonen of studeren?


Jazeker. 

Kunnen studerende en uitwonende kinderen gewoon lid blijven van de vereniging?


Ja, bij overlijden kan op dezelfde wijze gebruik worden gemaakt van de diensten van de vereniging, zonder extra kosten. Stel, je zoon of dochter studeert in Groningen. Zou je kind daar komen te overlijden, dan kun je gebruik maken van onze dienstverlening. Onze bode neemt contact op met de uitvaartverzorger aldaar.

Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?

Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopsomstorting via een verzekeringsmaatschappij worden afgesloten. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvang je elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag de uitvaartondernemer naar de mogelijkheden.

Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?


Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor leden, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Kan ik mijn uitvaart van tevoren helemaal zelf regelen?

Ja, tot in detail. Op de  persoonlijke wensenlijst op deze site kun je alles vastleggen. Of je bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden, wat voor kist je wilt of welke muziek je wenst. Je bewaart deze gegevens bij je belangrijkste papieren. In geval van overlijden is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van jouw wensen. Je bent er zeker van dat je uitvaart verloopt zoals jij dat graag ziet. Het is goed om je wensen ook door te spreken met je naaste(n).

Wat doet een uitvaartverzorger precies?


Hij of zij regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden. Die worden dus eigenlijk geassisteerd bij de vele beslissingen die ze in relatief korte tijd moeten nemen. Een uitvaartverzorger kan bijvoorbeeld het volgende regelen: rouwdrukwerk en advertenties, bloemdecoraties, bijzondere grafkisten, muziek, sprekers, voertuigen, een urn en professionele hulp bij rouwverwerking.

Kan er ook iets in de kist worden meegenomen?


In principe is dat mogelijk. Wat er in de kist meegaat moet verteerbaar zijn. In juli 2002 is er een convenant opgesteld over wat precies meegenomen mag worden. Tekeningen mogen bijvoorbeeld wel mee, maar een mobiele telefoon niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. De uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag.

Jaarverslagen

Indien u het jaarverslag wilt inzien ​of heeft u vragen over het jaarverslag dan kunt u contact opnemen met de secretaris, F. Boersma-Bokma, Tel. 0514-603263, secretaris@delaatsteeerbalk.nl

Financiële verslagen

Indien u het financiële verslag wilt inzien ​of heeft u vragen betreffende financieën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer S. Falkena, tel. 0514-603417, penningmeester@delaatsteeerbalk.nl

Privacystatement

Algemeen:

Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk”, gevestigd te  Balk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het contact loopt via ons secretariaat. De gegevens van onze secretaris kunt u vinden op onze website onder het menu “Meer informatie over ons”, “Bestuursleden”. De secretaris is te bereiken via e-mailadres:  info@delaatsteeerbalk.nl

Onze voorzitter is functionaris gegevensbescherming van Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk”. De gegevens van onze voorzitter kunt u vinden op onze website onder het menu “Meer informatie over ons”, “Bestuursleden”.
De voorzitter is te bereiken via e-mailadres  info@delaatsteeerbalk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:


Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Folder

Download hier de folder 2023 van onze vereniging (pdf)

Kosten Uitvaart

Een overzicht van de gemiddele uitvaartkosten (volgens berekeningen van onze vereniging vind je hier.
Het gaat om een indicatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.